อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาการออกแบบจัดการเรียนรู้ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

วันที่ 12-13 กันยายน 2565 นางอารี สุขแดง มอบหมายให้ นางสาวรัตนา คงชูดวง และนางดารณี บุญให้ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาการออกแบบจัดการเรียนรู้ สำหรับครูพี่เลี้ยงโรงเรียนปลายทางของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลับราชภัฎยะลา ณ โรงแรมญันนะดีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา