นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน รร.บ้านน้ำวน รร.พิทักษ์วิทยากุมุง

>>>>>วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีรพงษ์ ชัยชนะกาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านน้ำวน และโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง เพื่อขับเคลื่อนทักษะด้านการอ่าน-เขียน ของนักเรียน ในช่วงชั้น ป.1-ป.3 โดยนักเรียนทุกคนต้องอ่านออก-เขียนได้ ตามนโยบายของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3