ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสถาพร  บรรลือพืช ผอ.รร.บ้านเขาน้อย พร้อมคณครูโรงเรียนบ้านเขาน้อย ร่วมต้อนรับ นายศุภชัย  ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย
นายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีพงษ์  ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอน เพื่อขับเคลื่อนทักษะการอ่าน-ออกเขียนได้ของนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำ
ข้อเสนอแนะให้กับคณะครู และแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ทางโรงเรียนบ้านเขาน้อย ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ และจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ
มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป