เผยแพร่ผลงาน การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารตามแนวคิดโรงเรียนสุขภาวะ

เผยแพร่ผลงาน การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารตามแนวคิดโรงเรียนสุขภาวะ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ผู้วิจัย นายซากี สะมะแอ
ปีการศึกษา 2563