โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน สู่โรงเรียนสุขภาวะ “Healthy Tamong Bring Smart Kids”โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ

เผยแพร่ผลงาน การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน สู่โรงเรียนสุขภาวะ “Healthy Tamong Bring Smart Kids”โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้ประเมิน นายซากี สะมะแอ