การอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

>>>>วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย รวมทั้งสนับสนุนการนำแนวคิดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีลักษณะเป็นนักวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและมีจิตวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3