พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “นิบงเกมส์”

>>>>>วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “นิบงเกมส์” ณ โรงเรียนบ้านนิบง เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด และปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย