รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565