การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์กรความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

>>>>>วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางชฎารัตน์ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์กรความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคใต้ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 2565 โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคคลากร ทางการศึกษา ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่