สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (ตุลาคม)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565