ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 รร.วัดร่อน

>>>>>วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน รร.วัดร่อน และนิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 พร้อมพบปะคณะครู และมอบนโยบายตามจุดเน้นของ สพป.นราธิวาส เขต 3 ทั้ง 5 ข้อ 1.ด้าน ความปลอดภัย 2.อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 3.สถานศึกษาสวยงาม น่าอยู่ น่าดู 4.การเงินพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 5.การสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ทราบ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ต่อไป