ประชุมชี้แจงรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน และรายการปรับปรุงซ่อมแซม

>>>>>วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน และรายการปรับปรุงซ่อมแซม งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแบบรูปรายการอาคารเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุมระเงะ สพป.นราธิวาส เขต 3