กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา PLC เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center

>>>>>วันที่ 14 พ.ย.2565 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา PLC เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center.เพื่อการขับเคลื่อนในภารกิจของกลุ่มฯ ให้เป็นไปตามจุดเน้นของ สพฐ และ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รวมติดตามงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อร่วมระดมความคิดในการแก้ไขและลดระดับปัญหาที่จะเกิดขึ้น.