ประชุมชี้แจงรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน และรายการปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง และ อ.จะแนะ

>>>>วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน และรายการปรับปรุงซ่อมแซม งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ครั้งที่ 1/2565 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอจะแนะ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแบบรูปรายการอาคารเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3