ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 4/2565

>>>>>วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่ มี 5 จุดเน้น ได้แก 1.ความปลอดภัย 2.อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 3.สถานศึกษาสวยงาน น่าอยู่ น่าดู 4.การเงิน พัสดุ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 5.การสร้างเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ได้มอบโล่และเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล คุรุชนคนคุณธรรม และรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3

ภาพเพิ่มเติม>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1LKwiPOVsn0gYMR68KZ9H6NhliZCHmL-P?usp=share_link