โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566

>>>>>วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา