พบปะผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระแงะ และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจถึงโครงการ MOE Safety Center

>>>>>วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพบปะผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระแงะ ในการประชุมผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจถึงโครงการ MOE Safety Center