ขอความประชาสัมพันธ์เข้าร่วมจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18