กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

16-17 พฤศจิกายน 2565
นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ มอบหมายให้ครูซอบรี สาเหาะ และครูซูฮายนี อาแวนุ๊ เข้าร่วม

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่16-17 พฤศจิกายน2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต