การประชุมบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพบปะและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) พร้อมนำรูปแบบการบริหารงาน ของ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในหน้าที่แก่บุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เป็นผลดีต่อทางราชการในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3