ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับหน่วยงานในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ร่วมประชุม เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรี เกิดความคุ้มค่าประหยัดงบประมาณและเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3