สพป.นราธิวาส เขต 3 รับการตรวจราชการจาก ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

>>>>>วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสาคร บุญเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้มาตรวจราชการ ติดตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบายด้านต่าง ๆ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ 1. การนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 2. การดำเนินการด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 3. การดำเนินการ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน 4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 5. การพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK 6. การดำเนินการพาน้องกลับมาเรียน 7. การดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ 8. การดำเนินการ LEARNING LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO 9. การประกันคุณภาพ RT NT และ O-NET และ 10. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3