พบปะเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม เพื่อแนะนำการจัดทำหนังสือราชการให้ถูกต้อง ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

>>>>>วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม เพื่อชี้แนะการทำหนังสือราชการติดต่อราชการทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเป็นการสื่อถึงบุคคล/หน่วยงาน สร้างความเข้าใจในการใช้ภาษาราชการและแบบฟอร์มที่ถูกต้อง โดยผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทางด้านหนังสือได้ทราบถึงรูปแบบ การใช้คำขึ้นต้น คำลงท้ายที่ถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ