ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านบาโงดุดุง