ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รร.ในอำเภอจะแนะ และ อำเภอเจาะไอร้อง

>>>>>วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลประกาศการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไชต์ของสำนักงานเขตฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในอำเภอจะแนะ และอำเภอเจาะไอร้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3