กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 2/2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนราชพัฒนาจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 110 คน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมรับทราบสภาพความเป็นอยู่ ข้อมูลครัวเรือน เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลสารสนเทศในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป อีกทั้งโรงเรียนได้มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนทุกคนเนื่องด้วยการเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนจะมีน้ำท่วมขัง 100% เป็นเวลาแรมเดือน