ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566

>>>>วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมปรึกษาหารือกับประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม เรื่อง การจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อแก่นสาระ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสมัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3