เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน

3 ธันวาคม 2565 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ นิเทศติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย”เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ด้วยเครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6