โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลมะรือโบตก

>>>>>วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลมะรือโบตก พร้อมทั้งกล่าวพบปะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เพื่อพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ แนวคิด ทัศนคติ จิตวิทยา และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ ตลอดจนด้านอื่น ๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของตน ณ River Ramp Resort จ.นราธิวาส