การประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566

>>>>>วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษาทั้งที่เป็นผู้รับบริการโดยตรง ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3