ตรวจเยี่ยมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565

>>>>>วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 8:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ จำนวน 8 สนาม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านกาลิซา บ้านมะรือโบตก บ้านสาเมาะ บ้านจะแนะ บ้านริแง บ้านเจาะเกาะ บ้านยานิง และบ้านเจ๊ะเก สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการคุมสอบ และการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการทุจริตหรือการกระทำความผิดใดๆ