กำกับติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านดุซงยอ และรร.ชุมชนสหพัฒนา

>>>>>วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ณ รร.บ้านดุซงยอ และรร.ชุมชนสหพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ การบริหารจัดการงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน