กำกับติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ณ รร.บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ และ รร.บ้านกาลิซา

>>>>วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 น. นางสุฏิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ณ รร.บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ และ รร.บ้านกาลิซา เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ การบริหารจัดการงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน