ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ณ รร.บ้านบาโงดุดุง รร.บ้านโคก และ รร.บ้านมะรือโบออก

>>>>>วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ณ รร.บ้านบาโงดุดุง รร.บ้านโคก และ รร.บ้านมะรือโบออก เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบการบริหารจัดการงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน