ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2565/2566 รุ่นที่ 2 (เอกสารเรื่องนี้ได้นำเข้าระบบแล้ว เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 66 แต่มีการแก้ไข QR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอนำส่งไฟล์ QR Code ใหม่)