ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์และการฟังด้วยหัวใจ (constructive feedback and listening with heart) เพื่อการพัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ)” รุ่นที่ 1 –