ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้าสงคุณธรรม จริยธรรมฯ