โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้ (PA Support Team)

>>>>>วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นามผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับกลุ่มผู้นำองค์ความรู้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3