การประชุมค้นหาบุคคลต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา

>>>>>วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นามผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมค้นหาบุคคลต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ประจำปี 2566 ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาของ สพป.นราธิวาส เขต 3 การค้นหาต้นแบบประกอบด้วย 4 ประเภท คือนักเรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชน ณ ห้องศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 3