การอบรมการเขียนแผนการสอนแบบ Active learning

>>>>>วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายซุลกิฟลีย์ กะนา ผอ.รร.อนุบาลระแงะ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมการเขียนแผนการสอนแบบ Active learning โดยมี ผศ.ดร.เจนศึก โพธิศาสตร์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูในสังกัด รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างสังคมครูที่เข้มแข็งในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3