การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 2/2566

>>>>>วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 นำโดย นายสุนทร เพ็ชรคง ประธานคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาวาระการประชุมและขับเคลื่อน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 2/2566 ให้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอข้อมูล การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู – ผู้บริหารสถานศึกษา การกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา การขออนุมัติโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างสังกัด และการกำหนดปฏิทินการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3