ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21

>>>>>วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้า ใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านการอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การเงิน สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3