นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน รร.บ้านลูโบ๊ะเยาะ

>>>>>วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวอะแอเซ๊าะ โต๊มุสอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและ น.ส.สุกัญญา ขวัญดี เลขานุการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2566 ของ รร.บ้านลูโบ๊ะเยาะ ในการนี้ได้พบปะคณะครู และนักเรียน เพื่อสอบถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และเน้นย้ำการขับเคลื่อนจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 ข้อได้แก่ ได้แก่ 1.ด้านความปลอดภัย 2.อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 3.สถานศึกษาสวยงาม น่าอยู่ น่าดู 4.การเงินพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 5.การสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์