ประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

>>>>>วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3