เยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2566

ในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2566

นายอิสมาแอ  เปาะโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาตาปาเซ ได้มอบหมายให้ นางต่วนซ๊ะ มะลี ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน และคณะครู ได้พบปะผู้ปกครองและเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบปัญหา ความเป็นอยู่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน