ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมหารือข้อราชการ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีประธานศูนย์เครื่อข่ายเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3