ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

20 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านไอร์โซ นำโดยท่านวิชัย จันทร์ส่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต3 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2566 ของโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและทางราชการต่อ