การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวชี้วัด เชื่อมโยงสมถรรนะสำคัญของผู้เรียน

>>>>>วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 8:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวชี้วัด เชื่อมโยงสมถรรนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อให้ครูได้มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ และการวัดการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อนำไปให้ในการเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีนายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และศึกษานิเทศก์ ร่วมพบปะครูวิชาการ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3