ประชุมการดำเนินการประกวด Best Practice จุดเน้น สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ดำเนินการประชุมการประกวด Best Practices ตามจุดเน้น สพป.นราธิวาส เขต 3 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ขับเคลื่อนจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3