การอบรมเชิงปฎิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถม

>>>>>วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และเพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3

<<ภาพเพิ่มเติม>>